യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്

2019-20 വർഷത്തിൽ 'യൂണിഫോം ആന്റ് ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി നടത്തിയതിലൂടെ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസം, കോർപ്പറേഷന് രണ്ടാം ഘട്ടവുമായി മുന്നേറാനുള്ള പ്രേരണ നൽകി.   പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം  സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ,  എൻ‌.സി‌.സി കേഡറ്റുകൾ, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്നിവർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ളതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ യൂണിഫോം നൽകുന്നതിന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി രൂപീകരിക്കാൻ “യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഘട്ടം” ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട യൂണിറ്റുകൾ (തിരുവനന്തപുരo ജില്ല- രണ്ട്,  ആലപ്പുഴ ജില്ല- ഒന്ന്) രൂപീകരിച്ച് ഓരോയൂണിറ്റിലും അഞ്ച് സ്ത്രീകളെ നിയമിച്ച് പ്രതിവർഷം 3750 യൂണിഫോം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി ഫണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി പദ്ധതി പ്രൊപോസൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ ആയതു സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് ചിലവാ കെക്സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം ഈ പ്രോജക്ടിന് സർക്കാർ പദ്ധതി ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള 16 ലക്ഷം രൂപ വിഹിതം ലഭിച്ചു.