പദ്ധതികൾ

കെക്സ്കോൺ തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ/ അവിദഗ്ദ്ധ മാനവശേഷി സേവനങ്ങൾ നൽകൽ: മാനവശേഷി സേവനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവ ശ്യമനുസരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ “എക്സ്-സർവീസ്മെൻ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ്”, “വിദഗ്ദ്ധ/ അവിദഗ്ദ്ധ എക്സ്-സർവീസ്മാൻ” എന്നിവരെ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സൈനിക സേവനകാലത്തു ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക്, മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോ മൊബൈൽ മെയിന്റനൻസ്, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽനഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സാങ്കേതിക, മെഡിക്കൽ മേഖലകളിൽ യോഗ്യതയും പ്രവർത്തിപരിചയവും  നേടിയിട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാർ കോർപ്പറേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ രെ അനുചിതമായ മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് മന്ത്രാലയം, പൊതു സംരംഭങ്ങളുടെ വകുപ്പിന്റെ   2005 ഒക്ടോബർ 04 ലെ മെമ്മോറാണ്ടം നമ്പർ.6/22/ 93-ഡിപിഇ(എസ്‌സി/എസ്ടി സെൽ) പ്രകാരം എല്ലാ കേന്ദ്രസർക്കാർ പൊതു മേഖ ലാസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  സംരംഭങ്ങൾക്കും  (സി.പി.എസ്.യു / സി.പി.എസ്.ഇ) ഡി.ജി.ആറിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ സുരക്ഷയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട ചുമത ലകൾക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന വിമുക്തഭട സ്ഥാപനങ്ങളെ അനുവദിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ അവരുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ. ജി‌ഒ(എം‌എസ്) 179/05/ജി‌എഡി 2005 ജൂൺ 04, സർക്കുലർ നമ്പർ.134/05/ജി‌എഡി 2005 ഡിസംബർ 12,  71307/12/ ജി‌എഡി 2012 ഒക്ടോബർ 01, എസ്‌ഡബ്ല്യു-1/126/ 2019(എസ്‌ഡബ്ല്യുഡി) 2019 നവംബർ 04 പ്രകാരം അതിന്റെ വകുപ്പുകൾ, പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ടെൻഡർ/ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ കരാർജീവനക്കാരെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ വഴിമാത്രം വിന്യസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിന്യസിക്കുന്ന വിമുക്തഭടന്മാരുടെ വേതനം പ്രിൻസിപ്പൽ എം‌പ്ലോയറുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിആർ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ 2015 മാർച്ച് 10-ന് പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് (എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി) വിജ്ഞാപനം നമ്പർ.513 (വാല്യം-IV), ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിമുക്ത ഭടന്മാരെയും ഇ.എസ്.ഐ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സേവനചാർജ്,  ജിഎസ്ടി,  പ്രിൻസിപ്പൽ എം‌പ്ലോയറുടെ പി‌എഫ് വിഹിതം എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചാർജുകളും പ്രിൻസിപ്പൽഎം‌പ്ലോയർ നൽകുന്നു. വിശദമായ നിർദ്ദേശവും ആവശ്യമായ രേഖകളും എല്ലാസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചർച്ച/ മീറ്റിംഗുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷനു ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽഎം‌പ്ലോയറുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിമുക്തഭടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശ്രിതരെ വിന്യസിക്കുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, 19-ൽ കൂടുതൽ വിമുക്തഭടൻമാരെ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു   ലേബർ ലൈസൻസ് ബാധകമാണെന്നതിനാൽ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ലേബർ ലൈസൻസിനായി സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലേബർകമ്മീഷൻ ഓഫീസുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി അതുനേടുകയും ചെയ്യുന്നു.    മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കേരള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനകം തന്നെ പല സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദഗ്ദ്ധ/ അവിദഗ്ദ്ധ മാനവശേഷി സേവനങ്ങളും സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു. അപ്രകാരം  കെക്സ്കോൺ സേവനം  നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റ്

സൈനിക സേവനകാലത്തു  സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യവുംനേടി ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കിയ  ധാരാളം വിമുക്തഭടന്മാർ  അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായി കെക്സ്‌കോണിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തു തൊഴിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനവശേഷി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ, വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ മേഖലയിലും നിലവിലുള്ള വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്- ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റിന്'  തുടക്കമിട്ടു.    അതനുസരിച്ച്,     നവംബർ-ഡിസംബർ 2019 ൽ     ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് (എസ്പി എസ്ടി)കീഴിലുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്‌പി‌എസ്ടിയിലെ പാഞ്ചജന്യം  കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ 18.2 KWp സോളാർ ഓൺ-ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം പവർപ്ലാന്റ്സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    • പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപം, എസ്പി എസ്ടി-നിലവിലെ പഴയ മേൽക്കൂര   നീക്കം ചെയ്യുക, പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കുക
    • വൈദ്യുത ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസേഷൻ
    • എസ്പിഎസ്ടി ഉൽസവം ബിൽഡിംഗ് വടക്കേനട-ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേ ഷനും വിതരണവും
    • എസ്പിഎസ്ടി ഉൽസവം ബിൽഡിംഗ് വടക്കേനട–യുപിഎസ്, ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാ ളേഷൻ, വിതരണം

കെക്‌സ്‌കോൺ പേ & പാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന ‘തമ്പാനൂർ പേ & പാർക്ക്’ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലേലത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോൺ പങ്കെടുക്കുകയും  തിരുവനന്തപുരം  കോർപറേഷൻ  കെക്സ്‌കോണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും     ചെയ്തു. അപ്രകാരം 2019 ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പാർക്കിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനം   കെക്സ്കോൺ ഏറ്റെടുത്തു.  ഈ പാർക്കിംഗ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റേഷനും സമീപം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി   ഒരു  വേറിട്ട  മേഖലയിൽ  പ്രവർത്തിക്കുകയായതിനാൽ, കോർപ്പറേഷൻ ഈ സംരംഭത്തെ   ഒരു വെല്ലുവിളിയായി കണക്കാക്കി. പാർക്കിംഗിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി പാർക്കിംഗ് മികവുറ്റതാക്കി. അതിന് ‘കെക്‌സ്‌കോൺ പേ & പാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ്’ എന്ന് പേരിട്ടു. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിമുക്തഭടന്മാർ ഇതിനെ ഉപയോക്തൃ [പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും] സൗഹൃദമാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി.     ഈ പദ്ധതി പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും കോവിഡ്-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുമൂലമുണ്ടായ  ലോക്ക് ഡൗൺ  കാലത്തും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു.

സർക്കാർ പദ്ധതി ഫണ്ടും കെക്സൺ തനതു ഫണ്ടും പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ്: കേരള സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതിക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാൽ ഇതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു ബദൽ സ്രോതസ്സായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ‘ഏജൻസി ഫോർ നോൺ-കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (അനർട്-ANERT)’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസി വഴി കേരളത്തിൽ സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെയും വ്യാപ്തിയും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വാണിജ്യ അവസരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, കോർപ്പറേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ വിദഗ്ദ്ധരായ വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ഈ സംരംഭം ഫലപ്രദമായി കെക്സ്‌കോണിന് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. അതിനാൽ കോർപ്പറേഷൻ  ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്- സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, കോർപ്പറേഷൻ 3 സോളാർ ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചു,  ഓരോന്നിലും ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്പെക്ടറും അഞ്ച് സോളാർ പവർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.  അവർ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെൻറ് (സിഎംഡി) നടത്തിയ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു പരിശീലനവും നേടി.  ‘യൂണിഫോം ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്' ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി’ എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകൾ ബഹു: വ്യവസായ, യുവജനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ അവർകൾ 2019 ഫെബ്രുവരി 27-ന് തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിച്ച ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തദവസരത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണിന്റെ പുതുതായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത ലഘുലേഖയും പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി. ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ 18.20 കിലോവാട്ട് സൗരോർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി' കോർപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി. ‘കെക്‌സ്‌കോൺ ഹൗസ് ഓഫ് സ്‌കിൽസ്’ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിനും, വിഭാവനം ചെയ്ത മറ്റു  വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുമായി കോർപ്പറേഷൻ ‘അക്രഡിറ്റേഷനുവേണ്ടി’ 2019 നവംബറിൽ സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ സമർപ്പിത പ്രകടനത്തിന്റെ  വിലയിരുത്തലും ആസൂത്രണ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക അവലോകനപ്രകാരം ക്ഷേമകോർപ്പറേഷനുകളിൽ കെക്സ്കോൺ  ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന  വസ്തുതയും കണക്കിലെടുത്തതിന് ശേഷം 2020 ജനുവരിയിൽ സർക്കാർ  'അക്രഡിറ്റേഷൻ' നൽകി. ഒരു വർഷത്തിൽ 5 കോടി രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇത് കോർപ്പറേഷനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം- I (2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം): 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ 44,48,400/- രൂപയുടെ സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം-I  പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, കെക്സ്‌കോണിന്റെ തനതു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വേതനച്ചെലവ് വഹിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി “ഹൗസ്ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റിന്” 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 2019 ജൂലൈയിൽ 10ലക്ഷം രൂപയും  2020 ഫെബ്രു വരിയിൽ 10ലക്ഷം രൂപയും  സർക്കാരിൽനിന്നും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചു.  2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തെ ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ, കോർപ്പറേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

  • ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ 18.2 കിലോവാട്ട് ഓൺ ഗ്രിഡ് സൗരോർജ്ജ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
  • ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയിലെ ക്ഷീരോത്പാദന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ 5 കെ‌ഡബ്ല്യുപി ഓൺ-ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യു കയും ചെയ്തു

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്ട് ഘട്ടം - II (സാമ്പത്തിക വർഷം 2020-21):  ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാംഘട്ടം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയത് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയും കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സെഗ്‌മെന്റുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടു ഓർഗനൈസേഷനും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനകരമായി  പ്രവർത്തിക്കുവാനും അതേസമയം വിമുക്തഭടന്മാരുടെ പുനരധിവാസം വിപുലീകരിക്കുവാനും കെക്‌കോണിനായി.   എന്നുമാത്രമല്ല,  കെക്സ്‌കോണിന് ഒരു ബ്രാൻഡ് മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിച്ചു. “ഹൗസ്ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി പ്രോജക്ട് രണ്ടാംഘട്ടം, സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്കായി അവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ സമർപ്പിത ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ടീമുകളിൽ ഉചിതമായ വൈദഗ്ധ്യവും പരിചയസമ്പന്നരുമായ വിമുക്തഭടന്മാർ ഉൾപ്പെടും.  അവർ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള പിന്തുണ സേവനം നൽകാനും അതിൽ കൂടി മികച്ച സാമ്പത്തിക വരുമാനം നേടുവാനും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതി പ്രപ്പോസൽ സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും 2020 - 21 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിഫണ്ടിൽ     ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി ചർച്ചചെയ്തു മൂലധനതുക നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.  

യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്: ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിദഗ്ദ്ധരും അവിദഗ്ദ്ധരുമായ വിമുക്ത ഭടന്മാർക്കും വനിതാ ആശ്രിതർക്കും തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും നൽകുന്നതിനായി കോർപ്പറേഷൻ 2019ൽ ഒരു ചെറുകിട ഉൽ‌പാദന സംരംഭമായി “യൂണിഫോം & ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്” തുടങ്ങി.  സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ചെറിയ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച്, ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റ് ബദൽ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്ത വിമുക്തഭടന്മാരുടെ വിധവകളടക്കം 150ഓ അതിൽ കൂടുതലോ സ്ത്രീകളെ ഒരു കാലയളവിൽ വിന്യസിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വനിതാഅധിഷ്ഠിത കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതിയാണിത്. 2019 ഫെബ്രുവരി 27 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ-യുവ ജനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ അവർകൾ  തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. അതനുസരിച്ച്, 2019-20 വർഷത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും കണ്ണൂർ ജില്ല (തലശ്ശേരി)യിൽ ഒരു യൂണിറ്റും സ്ഥാപിച്ചു.  ഓരോ യൂണിറ്റിലും അഞ്ച് വനിതകൾക്കു ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഓരോയൂണിറ്റിലും അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. യൂണിഫോം ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

ഘട്ടം

കണക്കാക്കിയ ടാർഗെറ്റ്

ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ്

I

2500 ഖാക്കി യൂണിഫോമുകളുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും

കേരളസംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ/തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ   വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കെക്‌കോണിലെ വിമുക്തഭടന്മാർ

II

3000 യൂണിഫോം (സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ - 1000, എൻ‌സി‌സി കേഡറ്റുകൾ- 500, എസ്‌പി‌സി -1000, ഹോം ഗാർഡ്സ് - 500)

നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ (എൻ‌സി‌ സി) കേഡറ്റുകൾ, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ (എസ്‌പി‌സി), സ്കൂൾവിദ്യാർത്ഥനികളുടെ യൂണിഫോമുകൾ

III

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ-പ്രതിവർഷം 5000 സെറ്റുകൾ

വില്പനയും പ്രമോഷനും-എക്സിബിഷനുകൾ/ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകളിൽ സ്റ്റാളുകൾ സ്ഥാപിച്ചും പ്രാദേശിക വിപണികളിലിൽകൂടിയും


യൂണിഫോം
& ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം-I (2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം): ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച  പദ്ധതി ചെലവ് നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ പങ്കിട്ടു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ കേരള സർക്കാർ, യൂണിഫോം & ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 16 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. ആധുനിക ജുക്കി തയ്യൽ മെഷീനുകൾ, ബട്ടൺ ഹോളിംഗ്,  ബട്ടൺ ഹോൾ വർക്ക് മെഷീനുകൾ എന്നിവ ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ ആവശ്യത്തിനായി വാങ്ങി. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾക്ക് 2042 കാക്കി യൂണിഫോമും എൻ.‌സി‌.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 40 യൂണിഫോമും നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങിനെ പദ്ധതിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ലക്ഷ്യം  നേടാൻ സാധിച്ചു.

യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം II (സാമ്പത്തിക വർഷം 2020-21): 2019-20 വർഷത്തിൽ 'യൂണിഫോം ആന്റ് ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി നടത്തിയതിലൂടെ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസം,   കോർപ്പറേഷന് രണ്ടാം ഘട്ടവുമായി മുന്നേറാനുള്ള പ്രേരണ നൽകി.   പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം  സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ,  എൻ‌.സി‌.സി കേഡറ്റുകൾ, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്നിവർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ളതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ യൂണിഫോം നൽകുന്നതിന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി രൂപീകരിക്കാൻ “യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഘട്ടം” ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട യൂണിറ്റുകൾ (തിരുവനന്തപുരo ജില്ല- രണ്ട്,  ആലപ്പുഴ ജില്ല- ഒന്ന്) രൂപീകരിച്ച് ഓരോയൂണിറ്റിലും അഞ്ച് സ്ത്രീകളെ നിയമിച്ച് പ്രതിവർഷം 3750 യൂണിഫോം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 2020-21 വർഷ ത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി ഫണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി പദ്ധതി പ്രൊപോസൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ ആയതു സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് കെക്സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

നീതി മെഡിക്കൽസ് പ്രോജക്റ്റ്: ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ, സൈനിക സേവന സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ  ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ പ്രത്യേക പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പരിചയവും നേടിയ നിരവധി വിമുക്തഭടന്മാർ (ഇ.എസ്.എം) അനുയോജ്യമായ തൊഴിലിനായി കെക്സ്കോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മിക്കപ്പോഴും അമിത വിലയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ രോഗികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു,  കൂടാതെ  “കാരുണ്യ”,  “നീതി”,  “നൻമ”,  “ആശ്വാസ്” തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡഡ് പേരുകളുടെ മറവിൽ മരുന്നുകൾ തനിപ്പകർപ്പാക്കുന്നു. വിമുക്തഭടന്മാർ ഇപ്പോൾ ‘എക്സ്-സർവീസ്മെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെൽത്ത് സ്‌കീം (ഇ.സി‌.എച്ച്.എസ്)’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും,  ഈ പ്രോഗ്രാം ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം മരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വിമുക്തഭടന്മാർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അതുപോലെ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിമുക്തഭടന്മാർക്കും മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മരുന്നുകളുടെ ഈ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി,  2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ ഫെഡറേഷന്റെ ചില മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ “കെക്സ്കോൺ നീതി മെഡിക്കൽസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപദ്ധതി ഈ കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ജനറൽ ആശുപത്രികൾ / മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് സമീപം രണ്ട് ഔട്ട് ലെറ്റുകൾ ( തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്   ജില്ലകളിൽ  ഒന്ന് വീതം ) തുറക്കാൻ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഗുണനിലവാരമുള്ള / ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള വിമുക്തഭടന്മാരെയും  ആശ്രിതരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കേന്ദ്രീകൃത മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങൾ / നീതി വെയർഹൗസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എംആർപിയുടെ 18% മുതൽ 40% വരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകാൻ കഴിയും. മരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർജിനുകൾ ഉപഭോക്തൃ വിമുക്തഭടന്മാർക്കും, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കും.  ഗുരുതരമായ ക്യാൻസർ, വൃക്ക, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം വലയുന്ന രോഗികൾക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുവാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി ചർച്ചചെയ്ത് സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി പദ്ധതി പ്രൊപോസൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് യഥാക്രമം കെക്സോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപോസൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.