കെക്‌സ്‌കോൺ നീതി മെഡിക്കൽസ് പ്രോജക്റ്റ്

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ, സൈനിക സേവന സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ പ്രത്യേക പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പരിചയവും നേടിയ നിരവധി വിമുക്തഭടന്മാർ (ഇ.എസ്.എം) അനുയോജ്യമായ തൊഴിലിനായി കെക്സ്കോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മിക്കപ്പോഴും അമിത വിലയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ രോഗികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു,  കൂടാതെ  “കാരുണ്യ”,  “നീതി”,  “നൻമ”,  “ആശ്വാസ്” തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡഡ് പേരുകളുടെ മറവിൽ മരുന്നുകൾ തനിപ്പകർപ്പാക്കുന്നു. വിമുക്തഭടന്മാർ ഇപ്പോൾ ‘എക്സ്-സർവീസ്മെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെൽത്ത് സർവീസസ് (ഇ.സി‌.എച്ച്.എസ്)’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും,  ഈ പ്രോഗ്രാം ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം മരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വിമുക്തഭടന്മാർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അതുപോലെ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിമുക്തഭടന്മാർക്കും മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മരുന്നുകളുടെ ഈ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി,  2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ ഫെഡറേഷന്റെ ചില മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ “കെക്സൺ നീതി മെഡിക്കൽസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപദ്ധതി ഈ കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ജനറൽ ആശുപത്രികൾ / മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് സമീപം രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ( തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്   ജില്ലകളിൽ  ഒന്ന് വീതം ) തുറക്കാൻ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

 

ഗുണനിലവാരമുള്ള / ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള വിമുക്തഭടന്മാരെയും  ആശ്രിതരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കേന്ദ്രീകൃത മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങൾ / നീതി വെയർഹൗസ്/ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എംആർപിയുടെ 18% മുതൽ 40% വരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകാൻ കഴിയും. മരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർജിനുകൾ ഉപഭോക്തൃ വിമുക്തഭടന്മാർക്കും, സൈനിക ഉദ്യോഗ സ്ഥർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കും.  ഗുരുതരമായ ക്യാൻസർ, വൃക്ക, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം വലയുന്ന രോഗികൾക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുവാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി ചർച്ചചെയ്ത് സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ട റേറ്റ് വഴി പദ്ധതി പ്രൊപോസൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് യഥാക്രമം കെക്സോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപോസൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു.