പ്രധാന ഓഫീസ് ഭാരവാഹികൾ

Name

Post

Phone

Email

 ലെഫ്. കേണൽ  ശശിധരൻ എം കെ   (റിട്ട )

ചെയർമാൻ

9961833057

यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് മാത്യു (റിട്ട )

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ

8075505945

यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 ശ്രീ. മനു എസ് പി   

 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി 

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

0471-2320772

यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 ശ്രീമതി. ഗംഗ എസ് എസ് 

 അണ്ടർ സെക്രട്ടറി 

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

8547057450

finofficer.kex@kerala .gov.in

 ശ്രീ . സുനിൽകുമാർ കെ

പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ 

7907843372

यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.