ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

 

 

കേരള സംസ്ഥാന വിമുക്തഭട വികസന പുനരധിവാസ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സ്കോൺ)


ടി സി-25/838, "വിമൽ മന്ദിർ" അമൃത ഹോട്ടലിന് എതിർവശം,
തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം– 695014.

ടെലിഫോൺ നം : 0471-2320771, 2320772, 2332558
ഫാക്സ് നം : 0471-2320003
ഇമെയിൽ : यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
വെബ്സൈറ്റ് : www.kexcon.kerala.gov.in