ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റ്

സൈനിക സേവനകാലത്തു  സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യവുംനേടി ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കിയ  ധാരാളം വിമുക്തഭടന്മാർ  അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായി കെക്സ്‌കോണിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തു തൊഴിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനവശേഷി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ, വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ മേഖലയിലും നിലവിലുള്ള വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടു ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്- ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റ നൻസ് പ്രോജക്റ്റിന്'  തുടക്കമിട്ടു.    അതനുസരിച്ച്,     നവംബർ-ഡിസംബർ 2019ൽ      ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് (എസ്പി എസ്ടി)കീഴിലുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്‌പി‌എസ്ടിയിലെ പാഞ്ചജന്യം  കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ 18.2 KWp സോളാർ ഓൺ-ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

 

    • പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപം, എസ്പി എസ്ടി-നിലവിലെ പഴയ മേൽക്കൂര   നീക്കം ചെയ്യുക, പുതിയ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കുക
    • വൈദ്യുത ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസേഷൻ
    • എസ്പിഎസ്ടി ഉൽസവം ബിൽഡിംഗ് വടക്കേനട-ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേ ഷനും വിതരണവും
    • എസ്പിഎസ്ടി ഉൽസവം ബിൽഡിംഗ് വടക്കേനട–യുപിഎസ്, ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാ ളേഷൻ, വിതരണം