ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ്

ക്രമ നം

പേര്

തസ്തിക

1.

ലെഫ്. കേണൽ  ശശിധരൻ എം കെ   (റിട്ട )

ചെയർമാൻ

2.

ലെഫ്. കേണൽ  പി. കെ. സതീഷ്കുമാർ (റിട്ട )

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ

3.

ലെഫ്. കേണൽ  ഉഷ സുരേഷ്  (റിട്ട )

ഡയറക്ടർ

4.

എൻ ബി സബ്. പി കെ പദ്മനാഭൻ (റിട്ട)

ഡയറക്ടർ

5.

ശ്രീ. എ. വര്ഗീസ് കാപ്പിൽ

ഡയറക്ടർ

6.

ശ്രീ. കെ വി വാസുദേവൻ

ഡയറക്ടർ

7.

അഡ്വ. ഒ കെ ശിവരാമൻ

ഡയറക്ടർ

8.

ശ്രീ. ഡബ്ല്യൂ.ജെ. സുതൻ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഫിനാൻസ് വകുപ്പ്)

ഡയറക്ടർ

9.

ഡയറക്ടർ (ടൂറിസം വകുപ്പ്)

ഡയറക്ടർ

10.

ശ്രീ. എൻ. സുകുമാരൻ (ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി)

ഡയറക്ടർ