സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും വിദഗ്ധ / അവിദഗ്ദ്ധ മാനവശേഷി സേവനങ്ങൾ നൽകൽ

മാനവശേഷി സേവനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ “എക്സ്-സർവീസ്മെൻ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ്”, “വിദഗ്ധ / അവിദഗ്ദ്ധ എക്സ്-സർവീസ്മാൻ” എന്നിവരെ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സൈനിക സേവനകാലത്തു ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക്, മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോ മൊബൈൽ മെയിന്റനൻസ്, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽനഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സാങ്കേതിക, മെഡിക്കൽ മേഖലകളിൽ യോഗ്യതയും പ്രവർത്തിപരിചയവും  നേടിയിട്ടുള്ള വിമുക്തഭടന്മാർ കോർപ്പറേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ അനുചിതമായ മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് മന്ത്രാലയം, പൊതു സംരംഭങ്ങളുടെ വകുപ്പിന്റെ   2005 ഒക്ടോബർ 04ലെ മെമ്മോറാണ്ടം നമ്പർ.6/22/ 93-ഡിപിഇ(എസ്‌സി/എസ്ടി സെൽ) പ്രകാരം എല്ലാ കേന്ദ്രസർക്കാർ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  സംരംഭങ്ങൾക്കും  (സി.പി.എസ്.യു / സി.പി.എസ്.ഇ) ഡി.ജി.ആറിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ സുരക്ഷയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകൾക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന വിമുക്തഭടന്മാരെ അനുവദിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ അവരുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ. ജി‌ഒ(എം‌എസ്) 179/05/ജി‌എഡി 2005 ജൂൺ04, സർക്കുലർ നമ്പർ.134/05/ജി‌എഡി 2005 ഡിസംബർ12,  71307/12/ ജി‌എഡി 2012 ഒക്ടോബർ01, എസ്‌ഡബ്ല്യു-1/126/ 2019(എസ്‌ഡബ്ല്യുഡി) 2019 നവംബർ04 പ്രകാരം അതിന്റെ വകുപ്പുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ടെൻഡർ/ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാതെ കരാർജീവനക്കാ രെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ വഴിമാത്രം വിന്യസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിന്യസിക്കുന്ന വിമുക്തഭടന്മാരുടെ വേതനം പ്രിൻസിപ്പൽ എം‌പ്ലോയറുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിആർ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ 2015 മാർച്ച് 10-ന് പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് (എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി) വിജ്ഞാപ നം നമ്പർ.513 (വാല്യം-IV), ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിമുക്ത ഭടന്മാരെയും ഇ.എസ്.ഐ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സേവനചാർജ്,  ജിഎസ്ടി,  പ്രിൻസിപ്പൽ എം‌പ്ലോയ റുടെ പി‌എഫ് വിഹിതം എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചാർജുകളും പ്രിൻസിപ്പൽഎം‌പ്ലോയർ നൽകുന്നു. വിശദമായ നിർദ്ദേശവും ആവശ്യമായ രേഖകളും എല്ലാസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചർച്ച/ മീറ്റിംഗുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷനു ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽഎം‌പ്ലോയറുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിമുക്തഭടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശ്രിതരെ വിന്യസിക്കുന്നു .തൊട്ടുപിന്നാലെ, 19-ൽ കൂടുതൽ വിമുക്തഭടൻമാരെ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു   ലേബർ ലൈസൻസ് ബാധകമാണെന്നതിനാൽ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ലേബർ ലൈസൻസിനായി സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലേബർകമ്മീഷൻ ഓഫീസുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി അതുനേടുകയും ചെയ്യുന്നു.    മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കേരള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനകം തന്നെ പല സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധ/ അവി ദഗ്ദ്ധ മാനവശേഷി സേവനങ്ങളും സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.അപ്രകാരം  കെക്സ്കോൺ സേവനം  നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.