കൺസൽട്ടൻറ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി

എം /എസ് . പി എസ് എൻ & അസ്സോസിയേറ്റ്

( കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് )

‘ശ്രീ  നാരായണൻ’ SRA-S24, TC-29/585

ശീവേലി നഗർ , കൈതമുക്ക് - പി .ഒ

തിരുവനന്തപുരം - 695024