ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ്

കേരള സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതിക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാൽ ഇതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സൗരോ ർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു ബദൽ സ്രോതസ്സായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ‘ഏജൻസി ഫോർ നോൺ-കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (അനർട്-ANERT)’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസി വഴി കേരളത്തിൽ സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെയും വ്യാപ്തിയും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വാണിജ്യ അവസരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, കോർപ്പറേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ വിദഗ്ധരായ വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ഈ സംരംഭം ഫലപ്രദമായി കെക്സ്‌കോണിന് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. അതിനാൽ കോർപ്പറേഷൻ ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്- സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, കോർപ്പറേഷൻ 3 സോളാർ ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചു,  ഓരോന്നിലും ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്പെക്ടറും അഞ്ച് സോളാർ പവർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.  അവർ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെൻറ് (സിഎംഡി) നടത്തിയ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു പരിശീലനവും നേടി.  ‘യൂണിഫോം ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്' ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി’ എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകൾ ബഹു: വ്യവസായ, യുവജനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ അവർകൾ 2019 ഫെബ്രുവരി 27-ന് തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിച്ച ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തദവസരത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണിന്റെ പുതുതായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത ലഘുലേഖയും പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി. ‘ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ 18.20 കിലോവാട്ട് സൗരോർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി' കോർപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി. ‘കെക്‌സ്‌കോൺ ഹൗസ് ഓഫ് സ്‌കിൽസ്’ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിനും, വിഭാവനം ചെയ്ത മറ്റു  വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുമായി കോർപ്പറേഷൻ ‘അക്രഡിറ്റേഷനുവേണ്ടി’ 2019 നവംബറിൽ സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ സമർപ്പിത പ്രകടനത്തിന്റെ  വിലയിരുത്തലും ആസൂത്രണ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക അവലോകനപ്രകാരം ക്ഷേമകോർപ്പറേ ഷനുകളിൽ കെക്സ്കോൺ  ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന  വസ്തുത യും കണക്കിലെടുത്തതിന് ശേഷം 2020 ജനുവരിയിൽ സർക്കാർ  'അക്രഡിറ്റേഷൻ' നൽകി. ഒരു വർഷത്തിൽ 5 കോടി രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇത് കോർപ്പറേഷനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

 

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം- I (2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം): 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ 44,48,400/- രൂപയുടെ സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം-I  പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, കെക്സ്‌കോണിന്റെ തനതു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വേതനച്ചെലവ് വഹിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി “ഹൗസ്ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി പ്രോജക്റ്റിന്” 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 2019 ജൂലൈയിൽ 10ലക്ഷം രൂപയും  2020 ഫെബ്രു വരിയിൽ 10ലക്ഷം രൂപയും  സർക്കാരിൽനിന്നും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചു.  2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തെ ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ, കോർപ്പറേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

 

 

  • ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാഞ്ചജന്യം കല്യാണമണ്ഡപത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ 18.2 കിലോവാട്ട് ഓൺ ഗ്രിഡ് സൗരോർജ്ജ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു

 

 

  • ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയിലെ ക്ഷീരോത്പാദന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ 5 കെ‌ഡബ്ല്യുപി ഓൺ-ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യു കയും ചെയ്തു

 

 

 

ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് - സോളാർ എനർജി പ്രോജക്ട് ഘട്ടം - II (സാമ്പത്തിക വർഷം 2020-21):  ഹൗസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാംഘട്ടം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയത് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയും കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സെഗ്‌മെന്റുകളിലേക്ക് വ്യാപി പ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടു ഓർഗനൈസേഷനും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനകരമായി  പ്രവർത്തിക്കുവാനും അതേസമയം വിമുക്തഭടന്മാരുടെ പുനരധിവാസം വിപുലീകരിക്കുവാനും കെക്‌കോണിനായി.   എന്നുമാത്രമല്ല,  കെക്സ്‌കോണിന് ഒരു ബ്രാൻഡ് മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിച്ചു. “ഹൗസ്ഓഫ് സ്കിൽസ്-സോളാർ എനർജി പ്രോജക്ട് രണ്ടാംഘട്ടം, സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്കായി അവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ സമർപ്പിത ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ടീമുകളിൽ ഉചിതമായ വൈദഗ്ധ്യവും പരിചയസമ്പന്നരുമായ വിമുക്തഭടന്മാർ ഉൾപ്പെടും.  അവർ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള പിന്തുണ സേവനം നൽകാനും അതിൽ കൂടി മികച്ച സാമ്പത്തിക വരുമാനം നേടുവാനും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതി പ്രപ്പോസൽ സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും 2020 - 21 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിഫണ്ടിൽ     ഉൾപ്പെടു ത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡുമായി ചർച്ചചെയ്തു മൂലധനതുക നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.  

 

യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്: ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിദഗ്ധരും അവിദഗ്ദ്ധരുമായ വിമുക്ത ഭടന്മാർക്കും വനിതാ ആശ്രിതർക്കും തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും നൽകു ന്നതിനായി കോർപ്പറേഷൻ 2019ൽ ഒരു ചെറുകിട ഉൽ‌പാദന സംരംഭമായി “യൂണിഫോം & ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്” തുടങ്ങി.    സംസ്ഥാ നത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ചെറിയ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച്,   ഉപ ജീവനത്തിനായി മറ്റ് ബദൽ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്ത വിമുക്തഭടന്മാരുടെ വിധവകളടക്കം 150ഓ അതിൽ കൂടുതലോ സ്ത്രീകളെ ഒരു കാലയളവിൽ വിന്യസിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വനിതാഅധിഷ്ഠിത കേന്ദ്രീ കൃത പദ്ധതിയാണിത്.    2019 ഫെബ്രുവരി 27 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ-യുവ ജനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ അവർകൾ  തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. അതനുസരിച്ച്, 2019-20 വർഷത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും കണ്ണൂർ ജില്ല (തലശ്ശേരി)യിൽ ഒരു യൂണിറ്റും സ്ഥാപിച്ചു.  ഓരോ യൂണിറ്റിലും അഞ്ച് വനിതകൾക്കു ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഓരോയൂണിറ്റിലും അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. യൂണിഫോം ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

ഘട്ടം

കണക്കാക്കിയ ടാർഗെറ്റ്

ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ്

I

2500 ഖാക്കി യൂണിഫോമുകളുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും

കേരളസംസ്ഥാന സർക്കാർ/ പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ/തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ   വിന്യസി ച്ചിരിക്കുന്ന കെക്‌കോണിലെ വിമു ക്തഭടന്മാർ

II

3000 യൂണിഫോം (ഗേൾസ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് - 1000, എൻ‌സി‌സി കേഡറ്റുകൾ- 500, എസ്‌പി‌സി -1000, ഹോം ഗാർഡ്സ് - 500)

നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർ (എൻ‌സി‌ സി) കേഡറ്റുകൾ, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീ സ് കേഡറ്റുകൾ (എസ്‌പി‌സി), സ്കൂൾവിദ്യാർത്ഥനികളുടെ യൂണി ഫോമുകൾ

III

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ-പ്രതിവർഷം 5000 സെറ്റുകൾ

വില്പനയും പ്രമോഷനും-എക്സിബിഷനുകൾ/ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകളിൽ സ്റ്റാളുകൾ സ്ഥാപിച്ചും പ്രാദേശിക വിപണികളിലിൽകൂടിയും

 

 

യൂണിഫോം & ഗാർമെൻറ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഘട്ടം-I (2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം): ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള പദ്ധതി നിർദ്ദേശം 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സമർപ്പിച്ച  പദ്ധതി ചെലവ് നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കെക്‌സ്‌കോണും സർക്കാരും തമ്മിൽ പങ്കിട്ടു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ കേരള സർക്കാർ യൂണിഫോം, ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 16 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. ആധുനിക ജുക്കി തയ്യൽ മെഷീനുകൾ, ബട്ടൺ ഹോളിംഗ്,  ബട്ടൺ ഹോൾ വർക്ക് മെഷീനുകൾ എന്നിവ ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ ആവശ്യത്തിനായി വാങ്ങി. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾക്ക് 2042 കാക്കി യൂണിഫോമും എൻ.‌സി‌.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 40 യൂണിഫോമും നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങിനെ പദ്ധതിയുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ലക്ഷ്യം  നേടാൻ സാധിച്ചു.