അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വിഭാഗം - പ്രധാന ചുമതലകൾ

  • വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ,  വിവരാവകാശ അപേക്ഷകർ, കോടതികൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി അതിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • അജണ്ട പോയിന്റുകളുടെ സമാഹാരം, ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ.
  • പതിവായി ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ.
  • ഓഫീസിനും വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കുമായി സ്റ്റേഷനറികളും ഉപകരണങ്ങളും സംഭരണം/വിതരണം.
  • ഓർഗനൈസേഷന്റെ അതത് വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇൻപുട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് വാർഷിക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ /അച്ചടി, ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ   അച്ചടി; അവ സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കുകയും വിവിധ ഏജൻസികൾക്കു വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
  • സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക.
  • റിസപ്ഷൻ ഡെസ്കിന്റെ പരിപാലനം.
  • കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ലൈബ്രറിയുടെ പരിപാലനം.
  • തപാൽ ഉരുപ്പടികളുടെ സ്വീകരണം, അയയ്ക്കൽ അവയുടെ രേഖകളുടെ പരിപാലനം (ഇലക്ട്രോണിക്, പോസ്റ്റ് എന്നിവ).