പരാതി നിവാരണം

പരാതി നിവാരണത്തിനു സമീപിക്കേണ്ടവരും വിഷയങ്ങളും.

 

 (എ) പ്രോജക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ). [0471-2332558] [Mob: 9495659580]

 

(i) ജോലി ഒഴിവുകൾ, കൈമാറ്റം, അവധി, പകര നിയമനം.

(ii) പ്രായപരിധി / അപകടം / മരണം / രോഗം മുതലായവ കാരണം നിയമനം അവസാനിപ്പിക്കൽ.

(iii) പുതിയ പ്രപ്പോസലുകൾ

 

(ബി) പ്രോജക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (രജിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം). [0471-2332558]

(i) രജിസ്ട്രേഷൻ.

(ii) പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലുടമയുമായുള്ള കരാറുകൾ.

(iii) വിമുക്‌തഭടന്മാരുമായുള്ള കരാർ.

 

(സി) പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് / പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ. [0471-2332558/ 0471-2320772] [Mob: 9446382209]

 (i) എല്ലാത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ

 

(ഡി) അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ). [0471-2320771] [Mob: 9495737659]

 

(i) വേതനവും കിഴിവുകളും.

(ii) പേ സ്ലിപ്പ്.

(iii) കുടിശ്ശിക.

(iv) ഈ പി എഫ്

(v) ജി എസ് ടി.

(vi) ഓഡിറ്റ്.

 

(ഇ) അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ). [Mob: 9496236306]

 

(i) അഭിമുഖങ്ങൾ.

(ii) തൊഴിലുടമയുമായുള്ള കരാറുകൾ.

(iii) അച്ചടക്ക കേസുകൾ.

(iv) നിയമനങ്ങൾ (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിലൂടെ).

(v) പർച്ചെയ്‌സുകൾ / സംഭരണം.

(vi) വിവരാവകാശം    

(vii) കോടതി കേസുകൾ.

(viii) ഉപകരണങ്ങൾ / സാമഗ്രികളുടെ പരിപാലനം.