റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ

റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ (ആർടിഐ) ആക്റ്റ് 2005

            ഓരോ പൊതുഅതോറിറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതു അധികാരികളുടെ നിയന്ത്ര ണത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് പൗരന്മാർക്ക് വിവരാവകാശത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോർപ്പറേഷൻ (കെക്‌സ്‌കോൺ) കേരള സർക്കാ രിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായതിനാൽ,  പ്രസ്തുത നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10/10/2005 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി‌.ഒ (പി) നമ്പർ.367/2005/ജി‌എഡി ക്ക് അനുസരിച്ചു് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഇനിപ്പറയു ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് മാത്യു (റിട്ട.)                                                                               

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,  കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സൺ)

ടിസി 25/838, അമൃത ഹോട്ടലിന് എതിർവശത്ത്,

തൈക്കാട് പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം - 695 014

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. മനു എസ് പി

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സൺ)

ടിസി 25/838, വിമൽ മന്ദിർ

അമൃത ഹോട്ടലിന് എതിർവശത്ത്,

തൈക്കാട് പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം - 695 014

ഫോൺ: 9895858515

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേ ഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. ഗംഗ എസ് എസ്

ധനകാര്യ ഓഫീസർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സൺ)

ടിസി 25/838, അമൃത ഹോട്ടലിന് എതിർവശത്ത്, തൈക്കാട്പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം - 695 014

ഫോൺ: 8547057450

 

 

വിവരങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമം:

വിവരാവകാശ നിയമം- 2005 പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഫോർ മാറ്റ് അസാധാരണമായ കേരള ഗസറ്റ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (ഏകോപനo) വകുപ്പ്   വിജ്ഞാപനം നമ്പർ.11259/സിഡിഎൻ-5/2006/ ജിഎഡി 9/5/2006 പ്രകാരം രേഖാമൂലമോ ഇലക്‌ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ കോർപ്പറേഷന്റെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. അപേക്ഷാഫീസ് ആവശ്യാനുസരണം അയക്കാം. വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നരീതി പണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ബാങ്ക് ചെക്ക്/പേ ഓർഡർ എന്നിവ കോർപ്പറേഷന്റെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർ മേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന പേരിൽ നൽകണം.